skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient adsorption of multiple heavy metals with tailored silica aerogel-like materials

Vareda, João P. ; Durães, Luisa

Environmental Technology, 10 February 2019, Vol.40(4), p.529-541 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0959-3330 ; E-ISSN: 1479-487X ; DOI: 10.1080/09593330.2017.1397766

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Efficient adsorption of multiple heavy metals with tailored silica aerogel-like materials

Vareda, João P ; Durães, Luisa

Environmental technology, January 2019, Vol.40(4), pp.529-541 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1479-487X ; PMID: 29098957 Version:1 ; DOI: 10.1080/09593330.2017.1397766

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...