skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationships Between Vascular Oxygen Sensing Mechanisms and Hypertensive Disease Processes

Gupte, A., Sachin ; Wolin, S., Michael

Hypertension, 2012, Vol.60(2), pp.269-275 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0194-911X ; DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.112.190702

Toàn văn sẵn có

2
Relationships Between Vascular Oxygen Sensing Mechanisms and Hypertensive Disease Processes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationships Between Vascular Oxygen Sensing Mechanisms and Hypertensive Disease Processes

Gupte, Sachin A. ; Wolin, Michael S.

Hypertension, 08/2012, Vol.60(2), pp.269-275 [Tạp chí có phản biện]

Wolters Kluwer - Ovid (via CrossRef)

ISSN: 0194-911X ; E-ISSN: 1524-4563 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.112.190702

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Relationships between vascular oxygen sensing mechanisms and hypertensive disease processes

Gupte, Sachin A ; Wolin, Michael S

Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), August 2012, Vol.60(2), pp.269-75 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1524-4563 ; PMID: 22710643 Version:1 ; DOI: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.112.190702

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...