skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant women and domestic violence: common experiences in different countries.(Abstract)

Menjivar, Cecilia ; Salcido, Olivia

Gender & Society, Dec, 2002, Vol.16(6), p.898(23) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0891-2432

Truy cập trực tuyến

2
Immigrant Women and Domestic Violence: Common Experiences in Different Countries
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant Women and Domestic Violence: Common Experiences in Different Countries

Menjívar, Cecilia ; Salcido, Olivia

Gender & Society, 12/2002, Vol.16(6), pp.898-920 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0891-2432 ; E-ISSN: 1552-3977 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/089124302237894

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrant Women and Domestic Violence: Common Experiences in Different Countries

Menjívar, Cecilia ; Salcido, Olivia

Gender & Society, December 2002, Vol.16(6), pp.898-920 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0891-2432 ; E-ISSN: 1552-3977 ; DOI: 10.1177/089124302237894

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...