skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contingent Symbiosis and Civil Society in an Authoritarian State: Understanding the Survival of China’s Grassroots NGOs 1

Spires, Anthony J.

American Journal of Sociology, 2011, Vol.117(1), pp.1-45 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/660741

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contingent Symbiosis and Civil Society in an Authoritarian State: Understanding the Survival of Chinas Grassroots NGOs 1

Spires, Anthony J.

American Journal of Sociology, 01 July 2011, Vol.117(1), pp.1-45 [Tạp chí có phản biện]

The University of Chicago. All rights reserved.

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/660741

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contingent symbiosis and civil society in an authoritarian state: understanding the survival of China's grassroots NGOs.(Report)

Spires, Anthony J.

The American Journal of Sociology, July, 2011, Vol.117(1), p.1(45) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0002-9602

Toàn văn sẵn có

4
Contingent Symbiosis and Civil Society in an Authoritarian State: Understanding the Survival of China’s Grassroots NGOs 1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contingent Symbiosis and Civil Society in an Authoritarian State: Understanding the Survival of China’s Grassroots NGOs 1

Spires, Anthony J.

American Journal of Sociology, 01 July 2011, Vol.117(1), pp.1-45 [Tạp chí có phản biện]

Current Journals (JSTOR)

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390 ; DOI: 10.1086/660741

Toàn văn sẵn có

5
Contingent Symbiosis and Civil Society in an Authoritarian State: Understanding the Survival of China’s Grassroots NGOs 1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contingent Symbiosis and Civil Society in an Authoritarian State: Understanding the Survival of China’s Grassroots NGOs 1

Spires, Anthony J.

American Journal of Sociology, 01 July 2011, Vol.117(1), pp.1-45 [Tạp chí có phản biện]

Current Journals (JSTOR)

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390

Toàn văn sẵn có

6
Contingent Symbiosis and Civil Society in an Authoritarian State: Understanding the Survival of China’s Grassroots NGOs
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contingent Symbiosis and Civil Society in an Authoritarian State: Understanding the Survival of China’s Grassroots NGOs

Spires, Anthony J.

American Journal of Sociology, 07/2011, Vol.117(1), pp.1-45 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0002-9602 ; E-ISSN: 1537-5390 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/660741

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Contingent Symbiosis and Civil Society in an Authoritarian State: Understanding the Survival of China's Grassroots NGOs

Spires, Anthony

The American Journal of Sociology, Jul 2011, Vol.117(1), p.1 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00029602 ; E-ISSN: 15375390

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...