skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-aided relearning activity patterns for people with acquired brain injury

Montero, Francisco ; López-Jaquero, Víctor ; Navarro, Elena ; Sánchez, Enriqueta

Computers & Education, 2011, Vol.57(1), pp.1149-1159 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect (Elsevier B.V.)

ISSN: 0360-1315 ; DOI: 10.1016/j.compedu.2010.12.008

Toàn văn sẵn có

2
Computer-aided relearning activity patterns for people with acquired brain injury
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-aided relearning activity patterns for people with acquired brain injury

Montero, Francisco ; López-Jaquero, Víctor ; Navarro, Elena ; Sánchez, Enriqueta

Computers & Education, 8/2011, Vol.57(1), pp.1149-1159 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03601315 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2010.12.008

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Computer-Aided Relearning Activity Patterns for People with Acquired Brain Injury

Montero, Francisco ; Lopez-Jaquero, Victor ; Navarro, Elena ; Sanchez, Enriqueta

Computers & Education, August 2011, Vol.57(1), p.1149 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0360-1315 ; E-ISSN: 1873-782X

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...