skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mind and body: concepts of human cognition, physiology and false belief in children with autism or typical development

Peterson, Candida C.

Journal of Autism and Developmental Disorders, August, 2005, Vol.35(4), p.487(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0162-3257

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mind and body: concepts of human cognition, physiology and false belief in children with autism or typical development

Peterson, Candida C.

Journal of Autism and Developmental Disorders, August, 2005, Vol.35(4), p.487(11) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0162-3257

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mind and Body: Concepts of Human Cognition, Physiology and False Belief in Children with Autism or Typical Development

Peterson, Candida

Journal of Autism and Developmental Disorders, 2005, Vol.35(4), pp.487-497 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0162-3257 ; E-ISSN: 1573-3432 ; DOI: 10.1007/s10803-005-5039-6

Toàn văn sẵn có

4
Mind and Body: Concepts of Human Cognition, Physiology and False Belief in Children with Autism or Typical Development
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mind and Body: Concepts of Human Cognition, Physiology and False Belief in Children with Autism or Typical Development

Peterson, Candida C.

Journal of Autism and Developmental Disorders, 08/2005, Vol.35(4), pp.487-497 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0162-3257 ; E-ISSN: 1573-3432 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10803-005-5039-6

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mind and body: concepts of human cognition, physiology and false belief in children with autism or typical development

Peterson, Candida C

Journal of autism and developmental disorders, August 2005, Vol.35(4), pp.487-97 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0162-3257 ; PMID: 16134034 Version:1

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mind and Body: Concepts of Human Cognition, Physiology and False Belief in Children with Autism or Typical Development

Peterson, Candida C

Journal of Autism and Developmental Disorders, August 2005, Vol.35(4), p.487 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 0162-3257 ; E-ISSN: 1573-3432 ; DOI: 10.1007/s10803-005-5039-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...