skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Policies for Handling Residual Newborn Blood Samples for Human Health Research
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policies for Handling Residual Newborn Blood Samples for Human Health Research

Zhang, Y.

Clinical Chemistry, 04/01/2013, Vol.59(4), pp.716-716 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0009-9147 ; E-ISSN: 1530-8561 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1373/clinchem.2013.204230

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policies for handling residual newborn blood samples for human health research.(News & Views)

Zhang, Yan

Clinical Chemistry, April, 2013, Vol.59(4), p.716(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-9147

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policies for handling residual newborn blood samples for human health research.(News & Views)

Zhang, Yan

Clinical Chemistry, April, 2013, Vol.59(4), p.716(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0009-9147

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policies for handling residual newborn blood samples for human health research

Zhang, Yan

Clinical chemistry, April 2013, Vol.59(4), pp.716 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1530-8561 ; PMID: 23653913 Version:1

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...