skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sub-Saharan African immigrant activists in Europe: transcultural capital and transcultural community building

Triandafyllidou, Anna

Ethnic and Racial Studies, 01 January 2009, Vol.32(1), pp.93-116 [Tạp chí có phản biện]

Taylor & Francis (Taylor & Francis Group)

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870802196021

Toàn văn không sẵn có

2
Sub-Saharan African immigrant activists in Europe: transcultural capital and transcultural community building
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sub-Saharan African immigrant activists in Europe: transcultural capital and transcultural community building

Triandafyllidou, Anna

Ethnic and Racial Studies, 01/2009, Vol.32(1), pp.93-116 [Tạp chí có phản biện]

Informa - Taylor & Francis (via CrossRef)

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01419870802196021

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sub-Saharan African Immigrant Activists in Europe: Transcultural Capital and Transcultural Community Building [please note slight change in new proposed title]

Triandafyllidou, Anna; Peer, Hal (Editor)

Ethnic and Racial Studies, 27 November 2008, Vol.32(1), pp.93-116 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 0141-9870 ; E-ISSN: 1466-4356 ; DOI: 10.1080/01419870802196021

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...