skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social media and scholarly reading

Carol Tenopir ; Rachel Volentine ; Donald W. King

Online Information Review, 2013, Vol.37(2), p.193-216 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Journals (Emerald Group Publishing Limited)

ISSN: 1468-4527 ; DOI: 10.1108/OIR-04-2012-0062

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social media and scholarly reading

Tenopir, Carol ; Volentine, Rachel ; King, Donald W

Online Information Review, 12 April 2013, Vol.37(2), pp.193-216 [Tạp chí có phản biện]

Emerald Insight Journals (Emerald Group)

ISSN: 1468-4527 ; E-ISSN: 1468-4535 ; DOI: 10.1108/OIR-04-2012-0062

Toàn văn sẵn có

3
Social media and scholarly reading
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social media and scholarly reading

Tenopir, Carol ; Volentine, Rachel ; King, Donald W.

Online Information Review, 04/12/2013, Vol.37(2), pp.193-216 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1468-4527 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1108/OIR-04-2012-0062

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Social media and scholarly reading

Tenopir, Carol ; Volentine, Rachel ; King, Donald

Online Information Review, 2013, Vol.37(2), pp.193-216 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14684527 ; E-ISSN: 14684535 ; DOI: 10.1108/OIR-04-2012-0062

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...