skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do nondomain experts enlist the strategies of domain experts?

Drabenstott, Karen

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Jul 2003, Vol.54(9), p.836 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 15322882 ; E-ISSN: 15322890 ; DOI: 10.1002/asi.10281

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do nondomain experts enlist the strategies of domain experts?

Drabenstott, Karen M.

Journal of the American Society for Information Science and Technology, July 2003, Vol.54(9), pp.836-854 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 1532-2882 ; E-ISSN: 1532-2890 ; DOI: 10.1002/asi.10281

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Nondomain experts enlist the strategies of domain experts?

Drabenstott, Karen M.

Journal of the American Society for Information Science and Technology, July, 2003, Vol.54(9), p.836-854 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1532-2882

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Nondomain experts enlist the strategies of domain experts?

Drabenstott, Karen M.

Journal of the American Society for Information Science and Technology, July, 2003, Vol.54(9), p.836-854 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1532-2882

Toàn văn không sẵn có

5
Do nondomain experts enlist the strategies of domain experts?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do nondomain experts enlist the strategies of domain experts?

Drabenstott, Karen M.

Journal of the American Society for Information Science and Technology, 07/2003, Vol.54(9), pp.836-854 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

ISSN: 1532-2882 ; E-ISSN: 1532-2890 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1002/asi.10281

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Do Nondomain Experts Enlist the Strategies of Domain Experts?

Drabenstott, Karen M

Journal of the American Society for Information Science and Technology, 2003, Vol.54(9), p.836 [Tạp chí có phản biện]

ERIC (U.S. Dept. of Education)

ISSN: 3318-3324

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...