skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of water-to-cement ratio and curing method on the strength, shrinkage and slump of the biosand filter concrete body

Chan, Nicole ; Young-Rojanschi, Candice ; Li, Simon

Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research, March 2018, Vol.77(5-6), pp.1744-1750 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0273-1223 ; PMID: 29595177 Version:1 ; DOI: 10.2166/wst.2018.063

Toàn văn sẵn có

2
Effect of water-to-cement ratio and curing method on the strength, shrinkage and slump of the biosand filter concrete body
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of water-to-cement ratio and curing method on the strength, shrinkage and slump of the biosand filter concrete body

Chan, Nicole ; Young-Rojanschi, Candice ; Li, Simon

Water Science and Technology, 03/29/2018, Vol.77(6), pp.1744-1750 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0273-1223 ; E-ISSN: 1996-9732 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2166/wst.2018.063

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...