skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The kinematic consequences of locomotion on sloped arboreal substrates in a generalized (Rattus norvegicus) and a specialized (Sciurus vulgaris) rodent
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The kinematic consequences of locomotion on sloped arboreal substrates in a generalized (Rattus norvegicus) and a specialized (Sciurus vulgaris) rodent

Schmidt, A. ; Fischer, M. S.

Journal of Experimental Biology, 08/01/2011, Vol.214(15), pp.2544-2559 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0022-0949 ; E-ISSN: 1477-9145 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1242/jeb.051086

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The kinematic consequences of locomotion on sloped arboreal substrates in a generalized (Rattus norvegicus) and a specialized (Sciurus vulgaris) rodent.(RESEARCH ARTICLE)(Author abstract)(Report)

Schmidt, Andre ; Fischer, Martin S.

Journal of Experimental Biology, August 1, 2011, Vol.214(15), p.2544(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-0949

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The kinematic consequences of locomotion on sloped arboreal substrates in a generalized (Rattus norvegicus) and a specialized (Sciurus vulgaris) rodent

Schmidtg, André ; Fischer, Martin S

The Journal of experimental biology, 01 August 2011, Vol.214(Pt 15), pp.2544-59 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1477-9145 ; PMID: 21753049 Version:1 ; DOI: 10.1242/jeb.051086

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...