skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Understanding and researching through making: a plea for functional prototypes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding and researching through making: a plea for functional prototypes

Schmidt, Albrecht

interactions, 04/27/2017, Vol.24(3), pp.78-81 [Tạp chí có phản biện]

Assciation for Computing Machinery (via CrossRef)

ISSN: 10725520 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1145/3058498

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding and researching through making: a plea for functional prototypes

Schmidt, Albrecht

interactions, 27 April 2017, Vol.24(3), pp.78-81 [Tạp chí có phản biện]

BIBSAM:2015-2018 (ACM Digital Library)

E-ISSN: 1558-3449 ; DOI: 10.1145/3058498

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Understanding and Researching Through Making-A Plea for Functional Prototypes

Schmidt, Albrecht

Interactions, May/Jun 2017, Vol.24(3), p.78 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 10725520 ; E-ISSN: 15583449

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...