skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Epigenetic regulation of telomerase expression in HIV-1-specific CD8+ T cells
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epigenetic regulation of telomerase expression in HIV-1-specific CD8+ T cells

Williams, Katie ; Seiss, Katherine ; Beamon, Jill ; Pereyra, Florencia ; Rosenberg, Eric S ; Walker, Bruce D ; Yu, Xu G ; Lichterfeld, Mathias

AIDS, 2010, Vol.24(12), pp.1964-1966 [Tạp chí có phản biện]

Wolters Kluwer - Ovid - Lippincott Williams & Wilkins (via CrossRef)

ISSN: 0269-9370 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1097/QAD.0b013e32833c7170

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epigenetic regulation of telomerase expression in HIV-1-specific CD8+ T cells

Williams, Katie ; Seiss, Katherine ; Beamon, Jill ; Pereyra, Florencia ; Rosenberg, Eric S ; Walker, Bruce D ; Yu, Xu G ; Lichterfeld, Mathias

AIDS (London, England), 31 July 2010, Vol.24(12), pp.1964-6 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1473-5571 ; PMID: 20588158 Version:1 ; DOI: 10.1097/QAD.0b013e32833c7170

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Epigenetic regulation of telomerase expression in HIV-1-specific CD8+ T cells

Williams, S, Katie ; Seiss, D, Katherine ; Beamon, G, Jill ; Pereyra, G, Florencia ; Rosenberg, G, Eric ; Walker, G, Bruce ; Yu, G, Xu ; Lichterfeld, G, Mathias

AIDS, 2010, Vol.24(12), pp.1964-1966 [Tạp chí có phản biện]

Copyright © 2013 Lippincott Williams & Wilkins. All rights reserved.

ISSN: 0269-9370 ; DOI: 10.1097/QAD.0b013e32833c7170

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...