skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Population Based Diabetes Drug Utilization Analysis in Chinese Community: A Retrospective Database Study
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Population Based Diabetes Drug Utilization Analysis in Chinese Community: A Retrospective Database Study

Wang, K ; Gao, Y ; Chen, Y ; Jiang, X ; Xuan, J ; Liu, B

Value in Health, 11/2016, Vol.19(7), p.A681 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 10983015 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jval.2016.09.1922

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PDB90 - A Population Based Diabetes Drug Utilization Analysis in Chinese Community: A Retrospective Database Study

Wang, K ; Gao, Y ; Chen, Y ; Jiang, X ; Xuan, J ; Liu, B

Value in Health, November 2016, Vol.19(7), pp.A681-A681 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1098-3015 ; E-ISSN: 1524-4733 ; DOI: 10.1016/j.jval.2016.09.1922

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...