skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the basal components of a bacterial transporter.(MICROBIOLOGY)(Author abstract)(Report)

Meisner, Jeffrey ; Maehigashi, Tatsuya ; Andre, Ingemar ; Dunham, Christine M. ; Moran, Charles P. , Jr.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 3, 2012, Vol.109(14), p.5446(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the basal components of a bacterial transporter

Meisner, Jeffrey ; Maehigashi, Tatsuya ; André, Ingemar ; Dunham, Christine M. ; Moran,, Charles P.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 3 April 2012, Vol.109(14), pp.5446-5451 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the basal components of a bacterial transporter

Meisner , Jeffrey ; Maehigashi , Tatsuya ; André , Ingemar ; Dunham , Christine M. ; Moran , Charles P. Jr.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, Vol.109(14), pp.5446-5451 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the basal components of a bacterial transporter

Meisner, Jeffrey ; Maehigashi, Tatsuya ; André, Ingemar ; Dunham, Christine M. ; Moran,, Charles P.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 3 April 2012, Vol.109(14), pp.5446-5451 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00278424

Toàn văn sẵn có

5
Structure of the basal components of a bacterial transporter
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the basal components of a bacterial transporter

Meisner, J. ; Maehigashi, T. ; Andre, I. ; Dunham, C. M. ; Moran, C. P.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 04/03/2012, Vol.109(14), pp.5446-5451 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1120113109

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Structure of the basal components of a bacterial transporter

Meisner, Jeffrey ; Maehigashi, Tatsuya ; André, Ingemar ; Dunham, Christine M ; Moran, Charles P

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 03 April 2012, Vol.109(14), pp.5446-51 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22431613 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1120113109

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...