skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon-bridged bis(phenolate)lanthanide alkoxides: Syntheses structures, and their application in the controlled polymerization of epsilon-caprolactone

Yingming Yao ; Xiaoping Xu ; Bao Liu ; Yong Zhang ; Qi Shen ; Wing - Tak Wong

Inorganic Chemistry, July 11, 2005, Vol.44(14), p.5133(8) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0020-1669

Toàn văn không sẵn có

2
Carbon-Bridged Bis(phenolato)lanthanide Alkoxides:  Syntheses, Structures, and Their Application in the Controlled Polymerization of ε-Caprolactone
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon-Bridged Bis(phenolato)lanthanide Alkoxides:  Syntheses, Structures, and Their Application in the Controlled Polymerization of ε-Caprolactone

Yao, Yingming ; Xu, Xiaoping ; Liu, Bao ; Zhang, Yong ; Shen, Qi ; Wong, Wing-Tak

Inorganic Chemistry, 07/2005, Vol.44(14), pp.5133-5140 [Tạp chí có phản biện]

American Chemical Society (via CrossRef)

ISSN: 0020-1669 ; E-ISSN: 1520-510X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1021/ic050022s

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Carbon-bridged bis(phenolato)lanthanide alkoxides: syntheses, structures, and their application in the controlled polymerization of epsilon-caprolactone

Yao, Yingming ; Xu, Xiaoping ; Liu, Bao ; Zhang, Yong ; Shen, Qi ; Wong, Wing-Tak

Inorganic chemistry, 11 July 2005, Vol.44(14), pp.5133-40 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0020-1669 ; PMID: 15998042 Version:1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...