skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Comment on "Disentangling the Drivers of   Diversity Along Latitudinal and Elevational Gradients"
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on "Disentangling the Drivers of   Diversity Along Latitudinal and Elevational Gradients"

Qian, H. ; Wang, X. ; Zhang, Y.

Science, 03/30/2012, Vol.335(6076), pp.1573-1573 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1216450

Toàn văn sẵn có

2
Comment on "Disentangling the Drivers of   Diversity Along Latitudinal and Elevational Gradients"
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on "Disentangling the Drivers of   Diversity Along Latitudinal and Elevational Gradients"

Tuomisto, H. ; Ruokolainen, K.

Science, 03/30/2012, Vol.335(6076), pp.1573-1573 [Tạp chí có phản biện]

American Association for the Advancement of Science (via CrossRef)

ISSN: 0036-8075 ; E-ISSN: 1095-9203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.1216393

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on "Disentangling the drivers of β diversity along latitudinal and elevational gradients"

Qian, Hong ; Wang, Xianli ; Zhang, Yangjian

Science (New York, N.Y.), 30 March 2012, Vol.335(6076), pp.1573; author reply 1573 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22461590 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1216450

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comment on "Disentangling the drivers of β diversity along latitudinal and elevational gradients"

Tuomisto, Hanna ; Ruokolainen, Kalle

Science (New York, N.Y.), 30 March 2012, Vol.335(6076), pp.1573; author reply 1573 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1095-9203 ; PMID: 22461591 Version:1 ; DOI: 10.1126/science.1216393

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...