skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive analysis of NMR data using advanced line shape fitting

Niklasson, Markus ; Otten, Renee ; Ahlner, Alexandra ; Andresen, Cecilia ; Schlagnitweit, Judith ; Petzold, Katja ; Lundström, Patrik

Journal of Biomolecular NMR, 2017, Vol.69(2), pp.93-99 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0925-2738 ; E-ISSN: 1573-5001 ; DOI: 10.1007/s10858-017-0141-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive analysis of NMR data using advanced line shape fitting.

Niklasson, Markus ; Otten, Renee ; Ahlner, Alexandra ; Andrésen, Cecilia ; Schlagnitweit, Judith ; Petzold, Katja ; Lundström, Patrik; Linköpings universitet, Institutionen för fysik, kemi och biologi, Kemi ; Linköpings universitet, Tekniska fakulteten, Kemi

Journal of Biomolecular NMR, 2017, Vol. 69(2), pp. 93-99 [Tạp chí có phản biện]

Uppsala University Library

ISSN: 0925-2738 ; DOI: 10.1007/s10858-017-0141-6

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive analysis of NMR data using advanced line shape fitting

Niklasson, Markus ; Otten, Renee ; Ahlner, Alexandra ; Andresen, Cecilia ; Schlagnitweit, Judith ; Petzold, Katja ; Lundström, Patrik

Journal of biomolecular NMR, October 2017, Vol.69(2), pp.93-99 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1573-5001 ; PMID: 29043470 Version:1 ; DOI: 10.1007/s10858-017-0141-6

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive analysis of NMR data using advanced line shape fitting.

Niklasson, Markus ; Otten, Renee ; Ahlner, Alexandra ; Andrésen, Cecilia ; Schlagnitweit, Judith ; Petzold, Katja ; Lundström, Patrik ; Andresen, C ; Lundstrom, P

Journal of Biomolecular NMR, 2017, Vol.69(2), pp.93-99 [Tạp chí có phản biện]

SwePub (National Library of Sweden)

ISSN: 0925-2738 ; ISSN: 0925-2738 ; PMID: 29043470 ; DOI: 10.1007/s10858-017-0141-6

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive analysis of NMR data using advanced line shape fitting.(Report)

Niklasson, Markus ; Otten, Renee ; Ahlner, Alexandra ; Andresen, Cecilia ; Schlagnitweit, Judith ; Petzold, Katja ; Lundstraaaaaea M, Patr

Journal of Biomolecular NMR, Oct, 2017, Vol.69(2), p.93(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0925-2738 ; DOI: 10.1007/s10858-017-0141-6

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive analysis of NMR data using advanced line shape fitting.(Report)

Niklasson, Markus ; Otten, Renee ; Ahlner, Alexandra ; Andresen, Cecilia ; Schlagnitweit, Judith ; Petzold, Katja ; Lundstraaaaaea M, Patr

Journal of Biomolecular NMR, 2017, Vol.69(2), p.93(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0925-2738 ; DOI: 10.1007/s10858-017-0141-6

Toàn văn sẵn có

7
Comprehensive analysis of NMR data using advanced line shape fitting
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comprehensive analysis of NMR data using advanced line shape fitting

Niklasson, Markus ; Otten, Renee ; Ahlner, Alexandra ; Andresen, Cecilia ; Schlagnitweit, Judith ; Petzold, Katja ; Lundström, Patrik

Journal of Biomolecular NMR, 10/2017, Vol.69(2), pp.93-99 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0925-2738 ; E-ISSN: 1573-5001 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10858-017-0141-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...