skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on the characteristics of heavy metals in orange ecosystem

Li, Qilin ; Wei, Chaofu ; Huang, Yun ; Wang, Liwei ; Wang, Dingyong

Chinese Journal of Geochemistry, March, 2010, Vol.29(1), p.100(7) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1000-9426

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on the characteristics of heavy metals in orange ecosystem

Li, Qilin ; Wei, Chaofu ; Huang, Yun ; Wang, Liwei ; Wang, Dingyong

Chinese Journal of Geochemistry, 2010, Vol.29(1), pp.100-106 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: 10.1007/s11631-010-0100-3

Toàn văn sẵn có

3
A study on the characteristics of heavy metals in orange ecosystem
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A study on the characteristics of heavy metals in orange ecosystem

Li, Qilin ; Wei, Chaofu ; Huang, Yun ; Wang, Liwei ; Wang, Dingyong

Chinese Journal of Geochemistry, 3/2010, Vol.29(1), pp.100-106 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1000-9426 ; E-ISSN: 1993-0364 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11631-010-0100-3

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...