skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Can insect egg deposition 'warn' a plant of future feeding damage by herbivorous larvae?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can insect egg deposition 'warn' a plant of future feeding damage by herbivorous larvae?

Beyaert, I. ; Kopke, D. ; Stiller, J. ; Hammerbacher, A. ; Yoneya, K. ; Schmidt, A. ; Gershenzon, J. ; Hilker, M.

Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 01/07/2012, Vol.279(1726), pp.101-108 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0962-8452 ; E-ISSN: 1471-2954 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1098/rspb.2011.0468

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can insect egg deposition ‘warn’ a plant of future feeding damage by herbivorous larvae?

Beyaert , Ivo ; Köpke , Diana ; Stiller , Josefin ; Hammerbacher , Almuth ; Yoneya , Kinuyo ; Schmidt , Axel ; Gershenzon , Jonathan ; Hilker , Monika

Proceedings. Biological sciences, 2012, Vol.279(1726), pp.101-108 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0962-8452

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can insect egg deposition ‘warn’ a plant of future feeding damage by herbivorous larvae?

Beyaert, Ivo ; Köpke, Diana ; Stiller, Josefin ; Hammerbacher, Almuth ; Yoneya, Kinuyo ; Schmidt, Axel ; Gershenzon, Jonathan ; Hilker, Monika

Proceedings of the Royal Society B, 2012, Vol.279(1726), pp.101-108 [Tạp chí có phản biện]

Royal Society Publishing

ISSN: 0962-8452 ; E-ISSN: 1471-2945 ; DOI: 10.1098/rspb.2011.0468

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can insect egg deposition 'warn' a plant of future feeding damage by herbivorous larvae?

Beyaert, Ivo ; Köpke, Diana ; Stiller, Josefin ; Hammerbacher, Almuth ; Yoneya, Kinuyo ; Schmidt, Axel ; Gershenzon, Jonathan ; Hilker, Monika

Proceedings: Biological Sciences, 7 January 2012, Vol.279(1726), pp.101-108 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 09628452

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can insect egg deposition 'warn' a plant of future feeding damage by herbivorous larvae?

Beyaert, Ivo ; Köpke, Diana ; Stiller, Josefin ; Hammerbacher, Almuth ; Yoneya, Kinuyo ; Schmidt, Axel ; Gershenzon, Jonathan ; Hilker, Monika

Proceedings: Biological Sciences, 7 January 2012, Vol.279(1726), pp.101-108 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 09628452

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Can insect egg deposition 'warn' a plant of future feeding damage by herbivorous larvae?

Beyaert, Ivo ; Köpke, Diana ; Stiller, Josefin ; Hammerbacher, Almuth ; Yoneya, Kinuyo ; Schmidt, Axel ; Gershenzon, Jonathan ; Hilker, Monika

Proceedings. Biological sciences, 07 January 2012, Vol.279(1726), pp.101-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1471-2954 ; PMID: 21561977 Version:1 ; DOI: 10.1098/rspb.2011.0468

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...