skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compton Scattering Cross Section on the Proton at High Momentum Transfer

Danagoulian, A. ; Mamyan, V. H. ; Roedelbronn, M. ; Collaboration, The Hall A

Phys.Rev.Lett.98:152001,2007 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: nucl-ex/0701068

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Compton Scattering Cross Section on the Proton at High Momentum Transfer

Danagoulian, A ; Mamyan, V ; Roedelbronn, M; Roedelbronn, M (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jan 30, 2007 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1103/PhysRevLett.98.152001

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...