skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of co-metabolism for 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl) ethane (DDT) degradation with enzymes from Trametes versicolor U97.(Report)

Sari, Ajeng Arum ; Tachibana, Sanro ; Itoh, Kazutaka

Journal of Bioscience and Bioengineering, August, 2012, Vol.114(2), p.176(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of co-metabolism for 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl) ethane (DDT) degradation with enzymes from Trametes versicolor U97

Sari , Ajeng Arum ; Tachibana , Sanro ; Itoh , Kazutaka

Journal of bioscience and bioengineering, 2012, Vol.114(2), pp.176-181 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 1389-1723

Toàn văn sẵn có

3
Determination of co-metabolism for 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl) ethane (DDT) degradation with enzymes from Trametes versicolor U97
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of co-metabolism for 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl) ethane (DDT) degradation with enzymes from Trametes versicolor U97

Sari, Ajeng Arum ; Tachibana, Sanro ; Itoh, Kazutaka

Journal of Bioscience and Bioengineering, 8/2012, Vol.114(2), pp.176-181 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 13891723 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jbiosc.2012.03.006

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of co-metabolism for 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl) ethane (DDT) degradation with enzymes from Trametes versicolor U97

Sari, Ajeng Arum ; Tachibana, Sanro ; Itoh, Kazutaka

Journal of bioscience and bioengineering, August 2012, Vol.114(2), pp.176-81 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1347-4421 ; PMID: 22591845 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jbiosc.2012.03.006

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Determination of co-metabolism for 1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl) ethane (DDT) degradation with enzymes from Trametes versicolor U97

Sari, Ajeng Arum ; Tachibana, Sanro ; Itoh, Kazutaka

Journal of Bioscience and Bioengineering, August 2012, Vol.114(2), pp.176-181 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1389-1723 ; E-ISSN: 1347-4421 ; DOI: 10.1016/j.jbiosc.2012.03.006

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...