skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: deep sea mineral resources?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Study on the Recovery Method of Rare-Earth Elements from REY-Rich Mud toward the Development and the Utilization of REY-Rich Mud
化学リーチングによるレアアース泥からのレアアース回収方法の検討

髙谷, 雄太郎 ; 平出, 隆志 ; 藤永, 公一郎 ; 中村, 謙太郎 ; 加藤, 泰浩 ; Takaya, Yutaro ; Hiraide, Takashi ; Fujinaga, Koichiro ; Nakamura, Kentaro ; Kato, Yasuhiro

Journal of MMIJ, 2014, Vol.130(4), pp.104-114

Japan Science and Technology Agency

ISSN: 1881-6118 ; DOI: 10.2473/journalofmmij.130.104

Truy cập trực tuyến

2
&#21270;&#23398;&#12522;&#12540;&#12481;&#12531;&#12464;&#12395;&#12424;&#12427;&#12524;&#12450;&#12450;&#12540;&#12473;&#27877;&#12363;&#12425;&#12398;&#12524;&#12450;&#12450;&#12540;&#12473;&#22238;&#21454;&#26041;&#27861;&#12398;&#26908;&#35342;<br>A Study on the Recovery Method of Rare-Earth Elements from REY-Rich Mud toward the Development and the Utilization of REY-Rich Mud: &#8211;&#12524;&#12450;&#12450;&#12540;&#12473;&#27877;&#12398;&#38283;&#30330;&#12392;&#24037;&#23398;&#30340;&#21033;&#29992;&#12395;&#21521;&#12369;&#12390;&#8211;
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

化学リーチングによるレアアース泥からのレアアース回収方法の検討
A Study on the Recovery Method of Rare-Earth Elements from REY-Rich Mud toward the Development and the Utilization of REY-Rich Mud: –レアアース泥の開発と工学的利用に向けて–

Takaya, Yutaro ; Hiraide, Takashi ; Fujinaga, Koichiro ; Nakamura, Kentaro ; Kato, Yasuhiro

Journal of MMIJ, 2014, Vol.130(4), pp.104-114

CrossRef

ISSN: 1881-6118 ; E-ISSN: 1884-0450 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2473/journalofmmij.130.104

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...