skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Từ truy vấn gợi ý: leach steven?
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating the Location and Spatial Extent of a Covert Anthrax Release (Characterizing an Anthrax Release)

Legrand, Judith ; Egan, Joseph R ; Hall, Ian M ; Cauchemez, Simon ; Leach, Steve ; Ferguson, Neil M; Brookmeyer, Ron (Editor)

PLoS Computational Biology, 2009, Vol.5(1), p.e1000356 [Tạp chí có phản biện]

PLoS

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1000356

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating the Location and Spatial Extent of a Covert Anthrax Release

Legrand, Judith ; Egan, Joseph ; Hall, Ian ; Cauchemez, Simon ; Leach, Steve ; Ferguson, Neil

PLoS Computational Biology, Apr 2009 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 1553734X ; E-ISSN: 15537358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1000356

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating the Location and Spatial Extent of a Covert Anthrax Release

Legrand, Judith ; Egan, Joseph R ; Hall, Ian M ; Cauchemez, Simon ; Leach, Steve ; Ferguson, Neil M; Brookmeyer, Ron (editor)

PLoS Computational Biology, 2009, Vol.5(1) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1000356 ; PMCID: 2663800 ; PMID: 19360099

Toàn văn sẵn có

4
Estimating the Location and Spatial Extent of a Covert Anthrax Release
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating the Location and Spatial Extent of a Covert Anthrax Release

Legrand, Judith ; Egan, Joseph R. ; Hall, Ian M. ; Cauchemez, Simon ; Leach, Steve ; Ferguson, Neil M.; Brookmeyer, Ron

PLoS Computational Biology, 4/10/2009, Vol.5(1), p.e1000356 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1000356

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating the location and spatial extent of a covert anthrax release

Legrand, Judith ; Egan, Joseph R ; Hall, Ian M ; Cauchemez, Simon ; Leach, Steve ; Ferguson, Neil M

PLoS computational biology, January 2009, Vol.5(1), pp.e1000356 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1553-7358 ; PMID: 19360099 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1000356

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Estimating the location and spatial extent of a covert anthrax release

Judith Legrand ; Joseph R Egan ; Ian M Hall ; Simon Cauchemez ; Steve Leach ; Neil M Ferguson

PLoS Computational Biology, 01 January 2009, Vol.5(1), p.e1000356 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1000356

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...