skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated Fixing of Programs with Contracts

Pei, Yu ; Furia, Carlo A. ; Nordio, Martin ; Wei, Yi ; Meyer, Bertrand ; Zeller, Andreas

IEEE Transactions on Software Engineering, 40(5):427-449. IEEE Computer Society, May 2014 [Tạp chí có phản biện]

Cornell University

Arxiv ID: 1403.1117

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automated Fixing of Programs with Contracts

Yu, Pei ; Furia, Carlo ; Nordio, Martin ; Wei, Yi ; Meyer, Bertrand ; Zeller, Andreas; Zeller, Andreas (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 25, 2014 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1109/TSE.2014.2312918

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...