skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Finland as a Knowledge Economy 2.0 : Lessons on Policies and Governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finland as a Knowledge Economy 2.0 : Lessons on Policies and Governance

Halme, Kimmo ; Lindy, Ilari ; Piirainen, Kalle A ; Salminen, Vesa ; White, Justine; Halme, Kimmo (Editor) ; Lindy, Ilari (Editor) ; Piirainen, Kalle A (Editor) ; Salminen, Vesa (Editor) ; White, Justine (Editor)

Directions in Development--Science,Technology, and Innovation

Open Knowledge Repository (World Bank Group)

Series ISSN: 2014-0419 ; ISBN: 9781464801945 ; ISBN: 1464801940

Toàn văn sẵn có

2
Finland as a Knowledge Economy 2.0: Lessons on Policies and Governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finland as a Knowledge Economy 2.0: Lessons on Policies and Governance

Halme ; Kimmo ; Salminen ; Vesa ; Piirainen ; Kalle, A

Dawsonera

ISBN10: 1464801940 ; ISBN13: 9781464801945 ; E-ISBN10: 1464801959 ; E-ISBN13: 9781464801952

Toàn văn sẵn có

3
Finland as a knowledge economy 2.0 lessons on policies and governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finland as a knowledge economy 2.0 lessons on policies and governance

Halme, Kimmo

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 9781464801945 ; E-ISBN: 9781464801952

Toàn văn sẵn có

4
Finland as a knowledge economy 2.0 lessons on policies and governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finland as a knowledge economy 2.0 lessons on policies and governance

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISBN: 9781464801945 ; ISBN: 9781464801945 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0194-5

Toàn văn sẵn có

5
Finland as a knowledge economy 2.0 lessons on policies and governance
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finland as a knowledge economy 2.0 lessons on policies and governance

Halme, Kimmo

iG Library Premium Collection (iG Publishing Pte. Ltd.)

E-ISBN 9781464801945

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Finland as a Knowledge Economy 2.0: Lessons on Policies and Governance

Directions in Development - Information and Communication Technologies

World Bank eLibrary (The World Bank Group)

ISBN: 978-1-4648-0194-5 ; E-ISBN: 978-1-4648-0195-2 ; DOI: 10.1596/978-1-4648-0194-5

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...