skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apolipoprotein E promotes subretinal mononuclear phagocyte survival and chronic inflammation in age-related macular degeneration

Levy, Olivier ; Calippe, Bertrand ; Lavalette, Sophie ; Hu, Shulong J ; Raoul, William ; Dominguez, Elisa ; Housset, Michael ; Paques, Michel ; Sahel, José-Alain ; Bemelmans, Alexis-Pierre ; Combadiere, Christophe ; Guillonneau, Xavier ; Sennlaub, Florian

EMBO Molecular Medicine, 20 January 2015, Vol.7(2), pp.211-26 [Tạp chí có phản biện]

Hyper Article en Ligne (CCSd)

ISSN: 1757-4676 ; E-ISSN: 1757-4684 ; DOI: 10.15252/emmm.201404524

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apolipoprotein E promotes subretinal mononuclear phagocyte survival and chronic inflammation in age-related macular degeneration.(Report)

Levy, Olivier ; Calippe, Bertrand ; Lavalette, Sophie ; Hu, Shulong J ; Raoul, William ; Dominguez, Elisa ; Housset, Michael ; Paques, Michel ; Sahel, Jose - Alain ; Bemelmans, Alexis - Pierre ; Combadiere, Christophe ; Guillonneau, Xavier ; Sennlaub, Florian

EMBO Molecular Medicine, Feb, 2015, Vol.7(2), p.211(16) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1757-4676 ; DOI: 10.15252/emmm.201404524

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apolipoprotein E promotes subretinal mononuclear phagocyte survival and chronic inflammation in age‐related macular degeneration

Levy, Olivier ; Calippe, Bertrand ; Lavalette, Sophie ; Hu, Shulong J ; Raoul, William ; Dominguez, Elisa ; Housset, Michael ; Paques, Michel ; Sahel, José‐Alain ; Bemelmans, Alexis‐Pierre ; Combadiere, Christophe ; Guillonneau, Xavier ; Sennlaub, Florian

EMBO Molecular Medicine, February 2015, Vol.7(2), pp.211-226 [Tạp chí có phản biện]

Wiley Open Access (John Wiley & Sons, Inc.)

ISSN: 1757-4676 ; E-ISSN: 1757-4684 ; DOI: 10.15252/emmm.201404524

Toàn văn sẵn có

4
Apolipoprotein E promotes subretinal mononuclear phagocyte survival and chronic inflammation in age-related macular degeneration
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apolipoprotein E promotes subretinal mononuclear phagocyte survival and chronic inflammation in age-related macular degeneration

Levy, O. ; Calippe, B. ; Lavalette, S. ; Hu, S. J. ; Raoul, W. ; Dominguez, E. ; Housset, M. ; Paques, M. ; Sahel, J.-A. ; Bemelmans, A.-P. ; Combadiere, C. ; Guillonneau, X. ; Sennlaub, F.

EMBO Molecular Medicine, 02/01/2015, Vol.7(2), pp.211-226 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1757-4676 ; E-ISSN: 1757-4684 ; DOI: http://dx.doi.org/10.15252/emmm.201404524

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apolipoprotein E promotes subretinal mononuclear phagocyte survival and chronic inflammation in age-related macular degeneration

Levy, Olivier ; Calippe, Bertrand ; Lavalette, Sophie ; Hu, Shulong J ; Raoul, William ; Dominguez, Elisa ; Housset, Michael ; Paques, Michel ; Sahel, José-Alain ; Bemelmans, Alexis-Pierre ; Combadiere, Christophe ; Guillonneau, Xavier ; Sennlaub, Florian

EMBO molecular medicine, February 2015, Vol.7(2), pp.211-26 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1757-4684 ; PMID: 25604058 Version:1 ; DOI: 10.15252/emmm.201404524

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Apolipoprotein E promotes subretinal mononuclear phagocyte survival and chronic inflammation in age‐related macular degeneration

Levy, Olivier ; Calippe, Bertrand ; Lavalette, Sophie ; Hu, Shulong ; Raoul, William ; Dominguez, Elisa ; Housset, Michael ; Paques, Michel ; Combadiere, Christophe ; Guillonneau, Xavier ; Sennlaub, Florian

EMBO Molecular Medicine, Feb 2015, pp.211-226 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 17574676 ; E-ISSN: 17574684 ; DOI: 10.15252/emmm.201404524

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...