skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Finance Capitalism to Financialization: A Cultural and Narrative Perspective on 150 Years of Financial History 1

Hansen, Per H

Enterprise and Society, 2014, Vol. 15(4), pp.605-642 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press

ISSN: 1467-2227 ; E-ISSN: 1467-2235 ; DOI: 10.1093/es/khu047

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From finance capitalism to financialization a cultural and narrative perspective on 150 years of financial history

Hansen, Per H

Enterprise & society : the international journal of business history, 2014, Vol.15(4), pp. 605-642 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 1467-2227

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Finance Capitalism to Financialization: A Cultural and Narrative Perspective on 150 Years of Financial History

Hansen, Per

Enterprise & Society, Dec 2014, Vol.15(4), p.605 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 14672227

Toàn văn không sẵn có

4
From Finance Capitalism to Financialization: A Cultural and Narrative Perspective on 150 Years of Financial History
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Finance Capitalism to Financialization: A Cultural and Narrative Perspective on 150 Years of Financial History

Hansen, Per H.

Enterprise & Society, 12/2014, Vol.15(4), pp.605-642 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 1467-2227 ; E-ISSN: 1467-2235 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1017/S1467222700016049

Toàn văn không sẵn có

5
From Finance Capitalism to Financialization: A Cultural and Narrative Perspective on 150 Years of Financial History
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

From Finance Capitalism to Financialization: A Cultural and Narrative Perspective on 150 Years of Financial History

Hansen, P. H.

Enterprise and Society, 12/01/2014, Vol.15(4), pp.605-642 [Tạp chí có phản biện]

Oxford University Press (via CrossRef)

ISSN: 1467-2227 ; E-ISSN: 1467-2235 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1093/es/khu047

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...