skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements change in complex technical systems: an empirical study of root causes

Fernandes, João ; Henriques, Elsa ; Silva, Arlindo ; Moss, Michael

Research in Engineering Design, 2015, Vol.26(1), pp.37-55 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0934-9839 ; E-ISSN: 1435-6066 ; DOI: 10.1007/s00163-014-0183-7

Toàn văn sẵn có

2
Requirements change in complex technical systems: an empirical study of root causes
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Requirements change in complex technical systems: an empirical study of root causes

Fernandes, João ; Henriques, Elsa ; Silva, Arlindo ; Moss, Michael A.

Research in Engineering Design, 1/2015, Vol.26(1), pp.37-55 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0934-9839 ; E-ISSN: 1435-6066 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00163-014-0183-7

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...