skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Affirmative Action Around the World: An Empirical Study, by Thomas Sowell. Yale University Press, 2004. 256 pp., $28.00 (cloth), ISBN 0-3001-0199-6

Jerónimo, Patrícia

Journal of Black Studies, July 2007, Vol.37(6), pp.988-1002 [Tạp chí có phản biện]

Sage Journals (Sage Publications)

ISSN: 0021-9347 ; E-ISSN: 1552-4566 ; DOI: 10.1177/0021934705285958

Toàn văn sẵn có

2
Book Review: Affirmative Action Around the World: An Empirical Study , by Thomas Sowell. Yale University Press, 2004. 256 pp., $28.00 (cloth), ISBN 0-3001-0199-6 (Book review)
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

Book Review: Affirmative Action Around the World: An Empirical Study , by Thomas Sowell. Yale University Press, 2004. 256 pp., $28.00 (cloth), ISBN 0-3001-0199-6 (Book review)

Jerónimo, Patrícia

Journal of Black Studies, 07/2007, Vol.37(6), pp.988-1002 [Tạp chí có phản biện]

Sage Publications (via CrossRef)

ISSN: 0021-9347 ; E-ISSN: 1552-4566 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0021934705285958

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...