skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Social Science Can Do for Chinese Studies

Freedman, Maurice

The Journal of Asian Studies, 1 August 1964, Vol.23(4), pp.523-529 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.2307/2050233

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Social Science Can Do for Chinese Studies

Freedman, Maurice

The Journal of Asian Studies, 1 August 1964, Vol.23(4), pp.523-529 [Tạp chí có phản biện]

Archival Journals (JSTOR)

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401 ; DOI: 10.2307/2050233

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Social Science Can Do for Chinese Studies

Freedman, Maurice

The Journal of Asian Studies (pre-1986), Aug 1964, Vol.23(4), p.523 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00219118 ; E-ISSN: 17520401

Toàn văn sẵn có

4
What Social Science Can Do for Chinese Studies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Social Science Can Do for Chinese Studies

Freedman, Maurice

The Journal of Asian Studies, 08/1964, Vol.23(4), pp.523-529 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0021-9118 ; E-ISSN: 1752-0401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2050233

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...