skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Does polyp size scatter matter?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does polyp size scatter matter?

Shaw, Michael J. ; Shaukat, Aasma

Gastrointestinal Endoscopy, 01/2016, Vol.83(1), pp.209-211 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 00165107 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.gie.2015.08.060

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does polyp size scatter matter?

Shaw, Michael J ; Shaukat, Aasma

Gastrointestinal endoscopy, January 2016, Vol.83(1), pp.209-11 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1097-6779 ; PMID: 26706306 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.gie.2015.08.060

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does polyp size scatter matter?

Shaw, Michael J ; Shaukat, Aasma

Gastrointestinal Endoscopy, January 2016, Vol.83(1), pp.209-211 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0016-5107 ; E-ISSN: 1097-6779 ; DOI: 10.1016/j.gie.2015.08.060

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does polyp size scatter matter?

Shaw, Michael J.

Gastrointestinal Endoscopy, Jan, 2016, Vol.83(1), p.209(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0016-5107 ; DOI: 10.1016/j.gie.2015.08.060

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Does polyp size scatter matter?

Shaw, Michael J.

Gastrointestinal Endoscopy, 2016, Vol.83(1), p.209(3) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0016-5107 ; DOI: 10.1016/j.gie.2015.08.060

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...