skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence for a Peierls phase-transition in a three-dimensional multiple charge-density waves solid.(PHYSICS)(Author abstract)(Report)

Mansart, Barbara ; Cottet, Mathieu J. G. ; Penfold, Thomas J. ; Dugdale, Stephen B. ; Tediosi, Riccardo ; Chergui, Majed ; Carbone, Fabrizio

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, April 10, 2012, Vol.109(15), p.5603(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence for a Peierls phase-transition in a three-dimensional multiple charge-density waves solid

Mansart, B ; Cottet, M ; Penfold, T ; Dugdale, S ; Tediosi, R ; Chergui, M ; Carbone, F; Carbone, F (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 4, 2012 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

DOI: 10.1073/pnas.1117028109

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence for a Peierls phase-transition in a three-dimensional multiple charge-density waves solid

Mansart , Barbara ; Cottet , Mathieu J. G. ; Penfold , Thomas J. ; Dugdale , Stephen B. ; Tediosi , Riccardo ; Chergui , Majed ; Carbone , Fabrizio

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, Vol.109(15), pp.5603-5608 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

4
Evidence for a Peierls phase-transition in a three-dimensional multiple charge-density waves solid
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence for a Peierls phase-transition in a three-dimensional multiple charge-density waves solid

Mansart, B. ; Cottet, M. J. G. ; Penfold, T. J. ; Dugdale, S. B. ; Tediosi, R. ; Chergui, M. ; Carbone, F.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 04/10/2012, Vol.109(15), pp.5603-5608 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1117028109

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence for a Peierls phase-transition in a three-dimensional multiple charge-density waves solid

Mansart, Barbara ; Cottet, Mathieu J G ; Penfold, Thomas J ; Dugdale, Stephen B ; Tediosi, Riccardo ; Chergui, Majed ; Carbone, Fabrizio

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 10 April 2012, Vol.109(15), pp.5603-8 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22451898 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1117028109

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence for a Peierls phase-transition in a three-dimensional multiple charge-density waves solid

Mansart, B. ; Cottet, M. J. G. ; Penfold, T. J. ; Dugdale, S. B. ; Tediosi, R. ; Chergui, M. ; Carbone, F.

Cornell University

Arxiv ID: 1204.0883

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...