skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minimal residual disease detection in Tunisian B-acute lymphoblastic leukemia based on immunoglobulin gene rearrangements

Besbes, S. ; Hamadou, W.S. ; Boulland, M.L. ; Youssef, Y.B. ; Achour, B. ; Regaieg, H. ; Khelif, A. ; Fest, T. ; Soua, Z.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 2017, Vol.50(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0100-879X ; DOI: 10.1590/1414-431X20165426

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minimal residual disease detection in Tunisian B-acute lymphoblastic leukemia based on immunoglobulin gene rearrangements

Besbes, S. ; Hamadou, W. S. ; Boulland, M. L. ; Youssef, Y. B. ; Achour, B. ; Regaieg, H. ; Khelif, A. ; Fest, T. ; Soua, Z.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, Jan, 2017, Vol.50(1) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0100-879X ; DOI: 10.1590/1414-431X20165426

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minimal residual disease detection in Tunisian B-acute lymphoblastic leukemia based on immunoglobulin gene rearrangements

Besbes, S ; Hamadou, W.S ; Boulland, M.L ; Youssef, Y.B ; Achour, B ; Regaieg, H ; Khelif, A ; Fest, T ; Soua, Z

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 01 January 2017, Vol.50(1) [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/1414-431x20165426

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minimal residual disease detection in Tunisian B-acute lymphoblastic leukemia based on immunoglobulin gene rearrangements

Besbes, S ; Hamadou, W.S ; Boulland, M.L ; Youssef, Y.B ; Achour, B ; Regaieg, H ; Khelif, A ; Fest, T ; Soua, Z

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 2017, Vol.50(1) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

ISSN: 0100-879X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/1414-431X20165426 ; PMCID: 5264541 ; PMID: 28099581

Toàn văn sẵn có

5
Minimal residual disease detection in Tunisian B-acute lymphoblastic leukemia based on immunoglobulin gene rearrangements
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minimal residual disease detection in Tunisian B-acute lymphoblastic leukemia based on immunoglobulin gene rearrangements

Besbes, S. ; Hamadou, W.S. ; Boulland, M.L. ; Youssef, Y.B. ; Achour, B. ; Regaieg, H. ; Khelif, A. ; Fest, T. ; Soua, Z.

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, 2017, Vol.50(1) [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0100-879X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/1414-431x20165426

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minimal residual disease detection in Tunisian B-acute lymphoblastic leukemia based on immunoglobulin gene rearrangements

Besbes, S ; Hamadou, W S ; Boulland, M L ; Youssef, Y B ; Achour, B ; Regaieg, H ; Khelif, A ; Fest, T ; Soua, Z

Brazilian journal of medical and biological research = Revista brasileira de pesquisas medicas e biologicas, 16 January 2017, Vol.50(1), pp.e5426 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1414-431X ; PMID: 28099581 Version:1 ; DOI: 10.1590/1414-431X20165426

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Minimal residual disease detection in Tunisian B-acute lymphoblastic leukemia based on immunoglobulin gene rearrangements

S. Besbes ; W.S. Hamadou ; M.L. Boulland ; Y.B. Youssef ; B. Achour ; H. Regaieg ; A. Khelif ; T. Fest ; Z. Soua

Brazilian Journal of Medical and Biological Research, Vol.50(1) [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 1414-431X ; E-ISSN: 1414-431X ; DOI: 10.1590/1414-431x20165426

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...