skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene Expression in Leishmania Is Regulated Predominantly by Gene Dosage

Iantorno, Stefano A ; Durrant, Caroline ; Khan, Asis ; Sanders, Mandy J ; Beverley, Stephen M ; Warren, Wesley C ; Berriman, Matthew ; Sacks, David L ; Cotton, James A ; Grigg, Michael E; Weiss, Louis M. (editor)

mBio, 2017, Vol.8(5) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 2150-7511 ; DOI: 10.1128/mBio.01393-17 ; PMCID: 5596349 ; PMID: 28900023

Toàn văn sẵn có

2
Gene Expression in Leishmania Is Regulated Predominantly by Gene Dosage
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene Expression in Leishmania Is Regulated Predominantly by Gene Dosage

Iantorno, Stefano A. ; Durrant, Caroline ; Khan, Asis ; Sanders, Mandy J. ; Beverley, Stephen M. ; Warren, Wesley C. ; Berriman, Matthew ; Sacks, David L. ; Cotton, James A. ; Grigg, Michael E.; Weiss, Louis M.

mBio, 11/08/2017, Vol.8(5) [Tạp chí có phản biện]

American Society for Microbiology (via CrossRef)

E-ISSN: 2150-7511 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1128/mBio.01393-17

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene Expression in Is Regulated Predominantly by Gene Dosage

Iantorno, Stefano A ; Durrant, Caroline ; Khan, Asis ; Sanders, Mandy J ; Beverley, Stephen M ; Warren, Wesley C ; Berriman, Matthew ; Sacks, David L ; Cotton, James A ; Grigg, Michael E

mBio, 12 September 2017, Vol.8(5) [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2150-7511 ; PMID: 28900023 Version:1 ; DOI: 10.1128/mBio.01393-17

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gene Expression in Leishmania Is Regulated Predominantly by Gene Dosage

Stefano A. Iantorno ; Caroline Durrant ; Asis Khan ; Mandy J. Sanders ; Stephen M. Beverley ; Wesley C. Warren ; Matthew Berriman ; David L. Sacks ; James A. Cotton ; Michael E. Grigg ; Louis M. Weiss

mBio, 01 September 2017, Vol.8(5), p.e01393-17 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 2150-7511 ; DOI: 10.1128/mBio.01393-17

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...