skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Effect of heat treatment on microstructures and mechanical properties of a bulk nanostructured Al-Zn-Mg-Cu alloy - Effect of heat treatment on microstructures and mechanical properties of a bulk nanostructured Al-Zn-Mg-Cu alloy
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on microstructures and mechanical properties of a bulk nanostructured Al-Zn-Mg-Cu alloy - Effect of heat treatment on microstructures and mechanical properties of a bulk nanostructured Al-Zn-Mg-Cu alloy

Han ; ; ; bin ; Chen ; Bin ; Yang

矿物冶金与材料学报:英文版 - International Journal of Minerals,Metallurgy and Materials, 2009, Vol.16(6), pp.672-676 [Tạp chí có phản biện]

维普数据 (Chongqing VIP Information Co.)

ISSN: 1674-4799

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of heat treatment on microstructures and mechanical properties of a bulk nanostructured Al-Zn-Mg-Cu alloy

Chen, Han-Bin ; Yang, Bin

International Journal of Minerals, Metallurgy and Materials, 2009, Vol.16(6), pp.672-676 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1674-4799 ; E-ISSN: 1869-103X ; DOI: 10.1016/S1674-4799(10)60011-8

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...