skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Risk Assessment and Ranking of Metals Using FDAHP and TOPSIS
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk Assessment and Ranking of Metals Using FDAHP and TOPSIS

Hayaty, M. ; Tavakoli Mohammadi, M. R. ; Rezaei, A. ; Shayestehfar, M. R.

Mine Water and the Environment, 6/2014, Vol.33(2), pp.157-164 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10230-014-0263-y

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gefährdungsabschätzung und Einordnung von Metallen durch die Anwendung von FDAHP und TOPSIS ; Relevamiento del Riesgo y Clasificación de Metales Usando FDAHP y TOPSIS ; 利用FDAHP和TOPSIS方法的金属污染风险评估与排序
Risk Assessment and Ranking of Metals Using FDAHP and TOPSIS

Hayaty, M. ; Tavakoli Mohammadi, M. ; Rezaei, A. ; Shayestehfar, M.

Mine Water and the Environment, 2014, Vol.33(2), pp.157-164 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1025-9112 ; E-ISSN: 1616-1068 ; DOI: 10.1007/s10230-014-0263-y

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...