skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network and Data Integration for Biomarker Signature Discovery via Network Smoothed T-Statistics

Cun, Yupeng ; Fröhlich, Holger; Boccaletti, Stefano (editor)

PLoS ONE, 2013, Vol.8(9) [Tạp chí có phản biện]

U.S. National Library of Medicine (NIH/NLM)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0073074 ; PMCID: 3760887 ; PMID: 24019896

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network and Data Integration for Biomarker Signature Discovery via Network Smoothed T-Statistics.(Research Article)

Cun, Yupeng ; Frohlich, Holger

PLoS ONE, Sept 3, 2013, Vol.8(9), p.e73074 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0073074

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network and Data Integration for Biomarker Signature Discovery via Network Smoothed T-Statistics.(Research Article)

Cun, Yupeng ; Frohlich, Holger

PLoS ONE, Sept 3, 2013, Vol.8(9), p.e73074 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0073074

Toàn văn sẵn có

4
Network and Data Integration for Biomarker Signature Discovery via Network Smoothed T-Statistics
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network and Data Integration for Biomarker Signature Discovery via Network Smoothed T-Statistics

Cun, Yupeng ; Fröhlich, Holger; Boccaletti, Stefano

PLoS ONE, 9/3/2013, Vol.8(9), p.e73074 [Tạp chí có phản biện]

Public Library of Science (ViaCrossRef)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0073074

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network and data integration for biomarker signature discovery via network smoothed T-statistics

Cun, Yupeng ; Fröhlich, Holger

PloS one, 2013, Vol.8(9), pp.e73074 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1932-6203 ; PMID: 24019896 Version:1 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0073074

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network and Data Integration for Biomarker Signature Discovery via Network Smoothed T-Statistics

Cun, Yupeng ; Fröhlich, Holger

PLoS One, Sep 2013, Vol.8(9), p.e73074 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0073074

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Network and data integration for biomarker signature discovery via network smoothed T-statistics

Yupeng Cun ; Holger Fröhlich

PLoS ONE, 01 January 2013, Vol.8(9), p.e73074 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0073074

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...