skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Political Culture and Participation in Urban China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Culture and Participation in Urban China

Zhong, Yang

Springer Science & Business Media B.V.

ISBN: 978-981-10-6267-4 ; E-ISBN: 978-981-10-6268-1 ; DOI: 10.1007/978-981-10-6268-1

Toàn văn không sẵn có

2
Political Culture and Participation in Urban China
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Political Culture and Participation in Urban China

Zhong, Yang; Zhong, Yang (Editor)

New Perspectives on Chinese Politics and Society

SpringerLink Books

ISBN: 9789811062674 ; ISBN: 9811062676 ; E-ISBN: 9789811062681 ; E-ISBN: 9811062684 ; DOI: 10.1007/978-981-10-6268-1

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...