skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of a tetratricopeptide repeat-like domain in the nicastrin subunit of [gamma]-secretase using synthetic antibodies.(BIOCHEMISTRY)(Author abstract)

Zhang, Xulun ; Hoey, Robert J. ; Lin, Guoqing ; Koide, Akiko ; Leung, Brenda ; Ahn, Kwangwook ; Dolios, Georgia ; Paduch, Marcin ; Ikeuchi, Takeshi ; Wang, Rong ; Li, Yue - Ming ; Koide, Shohei ; Sisodia, Sangram S.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States, May 29, 2012, Vol.109(22), p.8534(6) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of a tetratricopeptide repeat-like domain in the nicastrin subunit of γ-secretase using synthetic antibodies

Zhang , Xulun ; Hoey , Robert J. ; Lin , Guoqing ; Koide , Akiko ; Leung , Brenda ; Ahn , Kwangwook ; Dolios , Georgia ; Paduch , Marcin ; Ikeuchi , Takeshi ; Wang , Rong ; Li , Yue-Ming ; Koide , Shohei ; Sisodia , Sangram S.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, Vol.109(22), pp.8534-8539 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0027-8424

Toàn văn sẵn có

3
Identification of a tetratricopeptide repeat-like domain in the nicastrin subunit of  -secretase using synthetic antibodies
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of a tetratricopeptide repeat-like domain in the nicastrin subunit of  -secretase using synthetic antibodies

Zhang, X. ; Hoey, R. J. ; Lin, G. ; Koide, A. ; Leung, B. ; Ahn, K. ; Dolios, G. ; Paduch, M. ; Ikeuchi, T. ; Wang, R. ; Li, Y.-M. ; Koide, S. ; Sisodia, S. S.

Proceedings of the National Academy of Sciences, 05/29/2012, Vol.109(22), pp.8534-8539 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0027-8424 ; E-ISSN: 1091-6490 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1202691109

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Identification of a tetratricopeptide repeat-like domain in the nicastrin subunit of γ-secretase using synthetic antibodies

Zhang, Xulun ; Hoey, Robert J ; Lin, Guoqing ; Koide, Akiko ; Leung, Brenda ; Ahn, Kwangwook ; Dolios, Georgia ; Paduch, Marcin ; Ikeuchi, Takeshi ; Wang, Rong ; Li, Yue-Ming ; Koide, Shohei ; Sisodia, Sangram S

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 29 May 2012, Vol.109(22), pp.8534-9 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 1091-6490 ; PMID: 22586122 Version:1 ; DOI: 10.1073/pnas.1202691109

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...