skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Overview of Location-Based Services

D'Roza, T ; Bilchev, G

BT Technology Journal, Jan 2003, Vol.21(1), pp.20-27 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 13583948 ; E-ISSN: 15731995 ; DOI: 10.1023/A:1022491825047

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An Overview of Location-Based Services

D'Roza, T ; Bilchev, G

BT Technology Journal, 2003, Vol.21(1), pp.20-27 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 1358-3948 ; E-ISSN: 1573-1995 ; DOI: 10.1023/A:1022491825047

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...