skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generalizing \(J_2\) Flow Theory: Fundamental Issues in Strain Gradient Plasticity

Hutchinson, John W.

Hutchinson, John W. 2012. Generalizing \(J_2\) flow theory: Fundamental issues in strain gradient plasticity. Acta Mechanica Sinica 28(4): 1078-1086. [Tạp chí có phản biện]

Harvard University Library

ISSN: 0567-7718 ; DOI: 10.1007/s10409-012-0089-4

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generalizing J 2 flow theory: Fundamental issues in strain gradient plasticity

Hutchinson, John

Acta Mechanica Sinica, 2012, Vol.28(4), pp.1078-1086 [Tạp chí có phản biện]

Springer Science & Business Media B.V.

ISSN: 0567-7718 ; E-ISSN: 1614-3116 ; DOI: 10.1007/s10409-012-0089-4

Toàn văn sẵn có

3
Generalizing J 2 flow theory: Fundamental issues in strain gradient plasticity
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generalizing J 2 flow theory: Fundamental issues in strain gradient plasticity

Hutchinson, John W.

Acta Mechanica Sinica, 8/2012, Vol.28(4), pp.1078-1086 [Tạp chí có phản biện]

Springer (via CrossRef)

ISSN: 0567-7718 ; E-ISSN: 1614-3116 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10409-012-0089-4

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...