skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of spray drying and storage on the stability of bayberry polyphenols.(Report)

Fang, Zhongxiang ; Bhandari, Bhesh

Food Chemistry, Dec 1, 2011, Vol.129(3), p.1139(9) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0308-8146

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of spray drying and storage on the stability of bayberry polyphenols

Fang , Zhongxiang ; Bhandari , Bhesh

Food chemistry, 2011, Vol.129(3), pp.1139-1147 [Tạp chí có phản biện]

AGRIS (Food and Agriculture Organization of the United Nations)

ISSN: 0308-8146

Toàn văn sẵn có

3
Effect of spray drying and storage on the stability of bayberry polyphenols
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of spray drying and storage on the stability of bayberry polyphenols

Fang, Zhongxiang ; Bhandari, Bhesh

Food Chemistry, 12/2011, Vol.129(3), pp.1139-1147 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 03088146 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.foodchem.2011.05.093

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of spray drying and storage on the stability of bayberry polyphenols

Fang, Zhongxiang ; Bhandari, Bhesh

Food chemistry, 01 December 2011, Vol.129(3), pp.1139-47 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0308-8146 ; PMID: 25212349 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2011.05.093

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of spray drying and storage on the stability of bayberry polyphenols

Fang, Zhongxiang ; Bhandari, Bhesh

Food Chemistry, 01 December 2011, Vol.129(3), pp.1139-1147 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 0308-8146 ; E-ISSN: 1873-7072 ; DOI: 10.1016/j.foodchem.2011.05.093

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...