skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk Management and Firm Value: Evidence from Weather Derivatives.(Report)

Perez - Gonzalez, Francisco ; Yun, Hayong

Journal of Finance, Oct, 2013, Vol.68(5), p.2143(34) [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk Management and Firm Value: Evidence from Weather Derivatives

Pérez‐González, Francisco ; Yun, Hayong

Journal of Finance, October 2013, Vol.68(5), pp.2143-2176 [Tạp chí có phản biện]

John Wiley & Sons, Inc.

ISSN: 0022-1082 ; E-ISSN: 1540-6261 ; DOI: 10.1111/jofi.12061

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk management and firm value evidence from weather derivatives

Pérez - González, Francisco; Yun, Hayong

The journal of finance : the journal of the American Finance Association, 2013, Vol.68(5), pp. 2143-2176 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0022-1082

Toàn văn sẵn có

4
Risk Management and Firm Value: Evidence from Weather Derivatives: Risk Management and Firm Value
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Risk Management and Firm Value: Evidence from Weather Derivatives: Risk Management and Firm Value

Pérez-González, Francisco ; Yun, Hayong

The Journal of Finance, 10/2013, Vol.68(5), pp.2143-2176 [Tạp chí có phản biện]

Wiley (via CrossRef)

DOI: http://dx.doi.org/10.1111/jofi.12061

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...