skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicare reform who pays and who benefits?

Mcclellan, Mark; Skinner, Jonathan

Health affairs, 1999, Vol.18(1), pp. 48-62 [Tạp chí có phản biện]

Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften

ISSN: 0278-2715

Toàn văn sẵn có

2
Medicare Reform: Who Pays And Who Benefits?: Medicare reform will have major financial consequences for every U.S. taxpayer. How can we better understand these effects?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicare Reform: Who Pays And Who Benefits?: Medicare reform will have major financial consequences for every U.S. taxpayer. How can we better understand these effects?

Mcclellan, Mark ; Skinner, Jonathan

Health Affairs, 01/1999, Vol.18(1), pp.48-62 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

ISSN: 0278-2715 ; E-ISSN: 1544-5208 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1377/hlthaff.18.1.48

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicare reform: who pays and who benefits?

Mcclellan, M ; Skinner, J

Health affairs (Project Hope), 1999, Vol.18(1), pp.48-62 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

ISSN: 0278-2715 ; PMID: 9926645 Version:1

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicare Reform: Who Pays AndWho Benefits?

Mcclellan, Mark ; Skinner, Jonathan

Health Affairs, Jan/Feb 1999, Vol.18(1), pp.48-62 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 02782715 ; E-ISSN: 15445208

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Medicare reform: Who pays and who benefits?

Mcclellan, Mark ; Skinner, Jonathan

Health Affairs, Jan/Feb 1999, Vol.18(1), pp.48-62 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 02782715 ; E-ISSN: 15445208 ; DOI: 10.1377/hlthaff.18.1.48

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...