skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Luis Merino, Rodrigo Torres, Cristián Guerra y Guillermo Marchant. Prácticas sociales de la música en Chile, 1810-1855. El advenimiento de la modernidad en la cultura del país

García Arancibia, Fernando

Revista musical chilena, 01 June 2014, Vol.68(221), pp.98-101 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252 ; DOI: 10.4067/S0716-27902014000100011

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Luis Merino, Rodrigo Torres, Cristián Guerra y Guillermo Marchant. Prácticas sociales de la música en Chile, 1810-1855. El advenimiento de la modernidad en la cultura del país. Santiago: RiL editores, 2013, 233 pp

Fernando García Arancibia

Revista Musical Chilena, 01 July 2014, Vol.68(221), pp.98-101 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0716-2790 ; E-ISSN: 0717-6252

Toàn văn sẵn có

3
Luis Merino, Rodrigo Torres, Cristián Guerra y Guillermo Marchant. Prácticas sociales de la música en Chile, 1810-1855. El advenimiento de la modernidad en la cultura del país
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Luis Merino, Rodrigo Torres, Cristián Guerra y Guillermo Marchant. Prácticas sociales de la música en Chile, 1810-1855. El advenimiento de la modernidad en la cultura del país

García Arancibia, Fernando

Revista musical chilena, 2014, Vol.68(221), pp.98-101 [Tạp chí có phản biện]

SciELO (via CrossRef)

ISSN: 0716-2790 ; DOI: http://dx.doi.org/10.4067/S0716-27902014000100011

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...