skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Is the 2009 influenza A (H1N1) virus uncovering health disparities in Miami?
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is the 2009 influenza A (H1N1) virus uncovering health disparities in Miami?

Leguen, F. ; Llau, A. ; Zhang, G. ; O’connell, E.

International Journal of Infectious Diseases, 03/2010, Vol.14, S1, p.e106 [Tạp chí có phản biện]

Elsevier (via CrossRef)

ISSN: 12019712 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijid.2010.02.1721

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Is the 2009 influenza A (H1N1) virus uncovering health disparities in Miami?

Leguen, F ; Llau, A ; Zhang, G ; O’connell, E

International Journal of Infectious Diseases, 2010, Vol.14, pp.e106-e106 [Tạp chí có phản biện]

ScienceDirect Journals (Elsevier)

ISSN: 1201-9712 ; E-ISSN: 1878-3511 ; DOI: 10.1016/j.ijid.2010.02.1721

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...