skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cultural diplomacy in Mercosul

Arrosa Soares, Maria

Revista Brasileira de Politíca Internacional, 2008, Vol.51(1) [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

ISSN: 00347329 ; E-ISSN: 19833121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292008000100003

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A diplomacia cultural no Mercosul Cultural diplomacy in Mercosul

Maria Susana Arrosa Soares

Revista Brasileira de Política Internacional, 01 January 2008, Vol.51(1), pp.53-69 [Tạp chí có phản biện]

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

ISSN: 0034-7329 ; E-ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292008000100003

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A diplomacia cultural no Mercosul

Soares, Maria Susana Arrosa

Revista Brasileira de Política Internacional, January 2008, Vol.51(1), pp.53-69 [Tạp chí có phản biện]

SciELO

ISSN: 1983-3121 ; DOI: 10.1590/S0034-73292008000100003

Toàn văn sẵn có

4
A diplomacia cultural no Mercosul
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A diplomacia cultural no Mercosul

Soares, Maria Susana Arrosa

Revista Brasileira de Política Internacional, 2008, Vol.51(1), pp.53-69 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 0034-7329 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0034-73292008000100003

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...