skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary genomics of epidemic visceral leishmaniasis in the Indian subcontinent.(Report)

Imamura, Hideo ; Downing, Tim ; Van Den Broeck, Frederik ; Sanders, Mandy J ; Rijal, Suman ; Sundar, Shyam ; Mannaert, An ; Vanaerschot, Manu ; Berg, Maya ; De Muylder, Geraldine ; Dumetz, Franck ; Cuypers, Bart ; Maes, Ilse ; Domagalska, Malgorzata ; Decuypere, Saskia ; Rai, Keshav ; Uranw, Surendra ; Bhattarai, Narayan Raj ; Khanal, Basudha ; Prajapati, Vijay Kumar ; Sharma, Smriti ; Stark, Olivia ; Schonian, Gabriele ; De Koning, Harry P ; Settimo, Luca ; Vanhollebeke, Benoit ; Roy, Syamal ; Ostyn, Bart ; Boelaert, Marleen ; Maes, Louis ; Berriman, Matthew ; Dujardin, Jean - Claude ; Cotton, James A

eLife, March 22, 2016, Vol.5 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 2050-084X ; DOI: 10.7554/eLife.12613

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary genomics of epidemic visceral leishmaniasis in the Indian subcontinent.(Report)

Imamura, Hideo ; Downing, Tim ; Van Den Broeck, Frederik ; Sanders, Mandy J ; Rijal, Suman ; Sundar, Shyam ; Mannaert, An ; Vanaerschot, Manu ; Berg, Maya ; De Muylder, Geraldine ; Dumetz, Franck ; Cuypers, Bart ; Maes, Ilse ; Domagalska, Malgorzata ; Decuypere, Saskia ; Rai, Keshav ; Uranw, Surendra ; Bhattarai, Narayan Raj ; Khanal, Basudha ; Prajapati, Vijay Kumar ; Sharma, Smriti ; Stark, Olivia ; Schonian, Gabriele ; De Koning, Harry P ; Settimo, Luca ; Vanhollebeke, Benoit ; Roy, Syamal ; Ostyn, Bart ; Boelaert, Marleen ; Maes, Louis ; Berriman, Matthew ; Dujardin, Jean-Claude ; Cotton, James A

eLife, March 22, 2016, Vol.5 [Tạp chí có phản biện]

Cengage Learning, Inc.

ISSN: 2050-084X ; DOI: 10.7554/eLife.12613

Toàn văn sẵn có

3
Evolutionary genomics of epidemic visceral leishmaniasis in the Indian subcontinent
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary genomics of epidemic visceral leishmaniasis in the Indian subcontinent

Imamura, Hideo ; Downing, Tim ; Van Den Broeck, Frederik ; Sanders, Mandy J ; Rijal, Suman ; Sundar, Shyam ; Mannaert, An ; Vanaerschot, Manu ; Berg, Maya ; De Muylder, Géraldine ; Dumetz, Franck ; Cuypers, Bart ; Maes, Ilse ; Domagalska, Malgorzata ; Decuypere, Saskia ; Rai, Keshav ; Uranw, Surendra ; Bhattarai, Narayan Raj ; Khanal, Basudha ; Prajapati, Vijay Kumar ; Sharma, Smriti ; Stark, Olivia ; Schönian, Gabriele ; De Koning, Harry P ; Settimo, Luca ; Vanhollebeke, Benoit ; Roy, Syamal ; Ostyn, Bart ; Boelaert, Marleen ; Maes, Louis ; Berriman, Matthew ; Dujardin, Jean-Claude ; Cotton, James A

eLife, 03/22/2016, Vol.5 [Tạp chí có phản biện]

CrossRef

E-ISSN: 2050-084X ; DOI: http://dx.doi.org/10.7554/eLife.12613

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary genomics of epidemic visceral leishmaniasis in the Indian subcontinent

Imamura, Hideo ; Downing, Tim ; Van Den Broeck, Frederik ; Sanders, Mandy J ; Rijal, Suman ; Sundar, Shyam ; Mannaert, An ; Vanaerschot, Manu ; Berg, Maya ; De Muylder, Géraldine ; Dumetz, Franck ; Cuypers, Bart ; Maes, Ilse ; Domagalska, Malgorzata ; Decuypere, Saskia ; Rai, Keshav ; Uranw, Surendra ; Bhattarai, Narayan Raj ; Khanal, Basudha ; Prajapati, Vijay Kumar ; Sharma, Smriti ; Stark, Olivia ; Schönian, Gabriele ; De Koning, Harry P ; Settimo, Luca ; Vanhollebeke, Benoit ; Roy, Syamal ; Ostyn, Bart ; Boelaert, Marleen ; Maes, Louis ; Berriman, Matthew ; Dujardin, Jean-Claude ; Cotton, James A

eLife, 22 March 2016, Vol.5 [Tạp chí có phản biện]

MEDLINE/PubMed (U.S. National Library of Medicine)

E-ISSN: 2050-084X ; PMID: 27003289 Version:1 ; DOI: 10.7554/eLife.12613

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evolutionary genomics of epidemic visceral leishmaniasis in the Indian subcontinent

Downing, Tim ; Sanders, Mandy ; Berg, Maya ; Cuypers, Bart ; Bhattarai, Narayan ; Prajapati, Vijay ; Sharma, Smriti ; Stark, Olivia ; Roy, Syamal ; Maes, Louis ; Berriman, Matthew ; Dujardin, Jean-Claude ; Cotton, James; Cotton, James (pacrepositoryorg)

eLife, 2016, Vol.5 [Tạp chí có phản biện]

© ProQuest LLC All rights reserved

E-ISSN: 2050084X ; DOI: 10.7554/eLife.12613

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...